Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Octopas coaching & training, gedeponeerd bij de KVK te Amsterdam.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De heer M.M. Hutten Mansfeld van Octopas coaching & training, die diensten op het gebied van coaching en/of training aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching en/of training.

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching en/of training. Dit kan ook de opdrachtgever zijn.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.

Voor gecoachte – Voor opdrachtgever: Ten aanzien van de soort opdracht/begeleiding en de opdrachtgever (particulier/organisatie) gelden verschillende privacy-, klachten- en aansprakelijkheidsreglementen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: DE OPDRACHT

 1. De opdracht omvat al hetgeen tussen Octopas coaching & training en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.
 2. Octopas coaching & training bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Hiervan wordt de opdrachtgever altijd op de hoogte gesteld. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd, overeenkomstig de eisen die aan een professional op het vlak van (loopbaan)coaching gesteld kunnen worden. De verbintenis is een inspanningsverplichting. Dit betekent dat er geen garantie is op het (gewenste) resultaat.
 3. De opdracht zal worden uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever daar waar nodig en/of gewenst, maar altijd vanuit een professionele en onafhankelijke positie.
 4. Voor de uitvoering van de opdracht door Octopas coaching & training wordt in overleg met de opdrachtgever een geschikte locatie afgesproken. Dit is voor coaching standaard de locatie Vestwal 4, 2313 GZ in Leiden. Voor trainingen verschaft de opdrachtgever een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat aan Octopas coaching & training de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie is verstrekt. Hierop is het plan van aanpak, de daarbij behorende offerte en de aanvaarding van de opdracht gebaseerd.
 6. Het aannemen van een opdracht tot (loopbaan)ontwikkeling, (loopbaan)begeleiding, (loopbaan)coaching en/of outplacement is geen toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door de cliënt noch als erkenning van disfunctioneren of ongeschiktheid van de cliënt in zijn huidige functie of het bestaan van een onwerkbare situatie. Tenzij de cliënt hierover expliciet anderszins is geïnformeerd of de begeleiding deel uitmaakt van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband.

Artikel 4: PRIVACY

 1. Wij doen er alles aan om de privacy van cliënt en opdrachtgever te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de aangeleverde persoonsgegevens. Octopas coaching & training houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie hiervoor onze privacyverklaring.
 2. Omdat bij een goede samenwerking tussen de coach en cliënt vertrouwen een grote rol speelt, zal de coach de inhoud van gesprekken niet aan de opdrachtgever rapporteren; deze informatie wordt gezien als vertrouwelijk. Als uitzondering geldt een wettelijke verplichting.
 3. In het geval van een externe opdrachtgever verwerkt Octopas coaching & training gegevens over de persoon en zijn of haar situatie in een plan van aanpak, offerte en/of rapportage. Dit schrijven wordt eerst aangeboden aan cliënt, waarbij het zichtbaar is welke informatie naar de opdrachtgever gaat. Pas als cliënt de rapportage heeft ondertekend, wordt deze verzonden naar de opdrachtgever. De cliënt bepaalt dus wie inhoudelijk over de voortgang van het traject wordt geïnformeerd. Er worden zonder zijn of haar toestemming geen inhoudelijke gegevens over het traject verstrekt aan derden en de bespreking gaat over de globale ontwikkelingen en de ondernomen activiteiten. De vertrouwelijke informatie die de cliënt met zijn loopbaancoach deelt, blijft vertrouwelijk.

Artikel 5: EVALUATIE

 1. Octopas coaching & training is aangesloten bij het Blik op Werk Keurmerk. Deze onafhankelijke organisatie onderzoekt de werkwijze en de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers. Evaluaties zijn er om een goed verloop van een coachtraject te bevorderen en waar nodig verbetering aan te brengen.
 2. Elk UWV-traject wordt afgesloten met een evaluatieverzoek dat wordt uitgevoerd door een externe partij. Bij dit evaluatieonderzoek geeft cliënt anoniem feedback op het traject. De cliëntenaudit wordt uitgevoerd door Enneüs.nl

Artikel 6: KLACHTEN- en GESCHILLENREGLEMENT

 1. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten en opdrachtgevers tevreden zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan willen wij dat graag horen. In onze klachten- en geschillenregeling staat de procedure beschreven hoe je kenbaar kunt maken dat je niet tevreden bent. Je vindt hier ook een beschrijving van de manier waarop je klacht wordt afgehandeld.
 2. Er wordt alles aan gedaan om een eventuele klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarbij kan een klacht aanleiding zijn om de onvrede van de indiener weg te nemen en/of de bestaande dienstverlening of aanpak van Octopas coaching & training aan te passen en zo te verbeteren.

Artikel 7: BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, coaching en training.
 2. Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Octopas coaching & training binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is deze de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is bij de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 8: ANNULERING

 1. Annulering van een coachgesprek: annuleren of verzetten van de coachafspraak is mogelijk wanneer dit meer dan 24 uur voorafgaand aan het gesprek gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten van het gesprek in rekening gebracht.
 2. Annulering van een training: in de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht. Annulering c.q. uitstel langer dan 14 dagen voor aanvang: 20% van de totale investering (de afgesproken prijs). Tussen de 8ste en 14e dag: 50% van de totale investering. Tot en met de 7e dag voor aanvang: 80% van de totale investering.
 3. Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. De dag waarop deze bij Octopas coaching & training binnenkomt, geldt als annuleringsdatum.

Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten, in de ruimste zin des woords, waaronder met name auteursrechten, merkenrechten e.d. op het door ons aan de opdrachtgever in het kader van de opdracht, of anderszins, ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, berusten bij ons en/of onze licentiegevers
 2. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Met name zal hij het voornoemde materiaal nooit aan derden ter beschikking stellen.
 3. De opdrachtgever zal t.a.v. het genoemde materiaal geheimhouding betrachten, waarbij als derden ook worden beschouwd personen, werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever ons voor alle door ons geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.

 

Artikel 10: OVERMACHT

 1. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.
 2. Octopas coaching & training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Octopas coaching & training geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor deze niet is staat is zijn verplichting na te komen.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Octopas coaching & training is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn onzorgvuldigheid, ondeskundigheid en gebrek aan vakmanschap.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de in artikel 1 genoemde tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Octopas coaching & training voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Artikel 12: DOWNLOADS OP WWW.OCTOPAS.NL

 1. De totstandkoming van de informatie in de downloads (hand-outs, e-books, werkbladen en andere downloads op de website van www.octopas.nl) is met de grootste zorg uitgevoerd. Octopas coaching & training kan evenwel niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud.
 2. De hand-outs die te vinden zijn op www.octopas.nl zijn geschreven met een informatief oogmerk en bieden de lezer handvatten om tot verbetering van de persoonlijke of werksituatie te komen. Een ander gevolg kan zijn dat hij of zij de weg naar de beschikbare zorg/ ondersteuning beter weet te vinden. De toepasbaarheid van de geboden informatie dient de lezer zelfstandig te beoordelen en op basis van de persoonlijke en specifieke situatie waarin deze zit.
 3. Bij het downloaden gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn of haar e-mailadres wordt toegevoegd aan de database van Octopas coaching & training. Deze wordt alleen gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Artikel 13: RECHTS- EN FORUMKEUZE

 1. Op al onze opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) zullen worden berecht door de rechter binnen wiens rechtsgebied wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aan geven de opdrachtgever voor diens eigen rechter aan te spreken.